Partners

NEL

United Kingdom

VSL B.V.

Netherlands

GRTgaz

France

Elster GmbH

Germany

ITRON GMBH

Germany